ARTICLES

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4 (ที่ตั้งของสติ, การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเอง - foundations of mind ... อ่านต่อ

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

"ปฏิจจสมุปบาท" เป็นอีก ๑ ที่จัดอยู่ในหมวดของ อริยสัจ๔ (ข้อที่ ๒) คือ เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิด(สมุทัย) "ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรร ... อ่านต่อ

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 ประกอบด้วยกองรูปธรรม และนามธรรมทั้ง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 1 รูป และ 4 นาม ดังต่อไปนี้ 1. รูปขันธ์ หม ... อ่านต่อ

สุญญตา

สุญญตา

โศลกธรรม ของท่านเว่ยหล่าง"เมื่อไม่มีต้นโพธิ์ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไร?" คำสอนของท่านฮวงโป"พระพุทธเจ้าทั ... อ่านต่อ

อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตร เป็นพระสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี หรือในเขตเมืองสารนาถ ประเทศอินเดียในปัจจุบันเมื่ ... อ่านต่อ

อนัตตา

อนัตตา

อนัตตา (บาลี: อนตฺตา) หรือ อนาตมัน (สันสกฤต: अनात्मन् อนาตฺมนฺ) คือ ไม่มีอัตตา, ไม่มีตัวตน, มิใช่อัตตา, มิใช่ตัวตน เหตุที่ได้ชื่อว่าอนัตตา อนัตตา ... อ่านต่อ

การใช้งาน Docker

การใช้งาน Docker

Docker ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ Images คือ blueprint หรือ template ที่เก็บ Code หรือ Application ที่ต้องการรันไว้ สามารถ share package กันได้ ... อ่านต่อ

การเขียนแอพสแกน QR Code ด้วย Android Studio

การเขียนแอพสแกน QR Code ด้วย Android Studio

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการเขียนแอพบน Android Studio เพื่อใช้ในการสแกน QR Code เริ่มจากเปิดไฟล์ build.gradle(Module: app) แล้ววางโค้ดใน depen ... อ่านต่อ

การสร้างนาฬิการัฐสภาด้วยงบราคาถูก

การสร้างนาฬิการัฐสภาด้วยงบราคาถูก

จากข่าวการซื้อนาฬิการัฐสภาที่จะใช้งบประมาณมากมายในช่วงนี้ ทางทีมงานเป็นห่วงบ้านเมืองจึงขอแสดงวิธีที่ประหยัดกว่านั้นแต่มีประสิทธิภาพเท่ากันกับนาฬิการั ... อ่านต่อ

การเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรมด้วย Java

การเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรมด้วย Java

ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการรับส่งข้อมูลทางพอร์ตอนุกรมด้วยภาษา Java โดยใช้ Netbeans เป็นคอมไพเลอร์ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Netbeans มาใช้งานได้ฟรีจาก ... อ่านต่อ

1 | 2 | 3 [ถัดไป] [สุดท้าย]
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า